PROW 2014 - 2020, Opis obszaru działania

mapa

Załącznik nr 6

Opis obszaru planowanego do objęcia LSR do Wniosku o przyznanie pomocy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze

Nyskie Księstwo Jezior i Gór położone jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego i swoim zasięgiem obejmuje gminy powiatu nyskiego. W jego skład wchodzi 5 gmin miejsko-wiejskich: Głuchołazy, Korfantów, Nysa, Otmuchów, Paczków oraz 3 gminy wiejskie: Kamiennik, Pakosławice i Skoroszyce. Łącznie obszar wynosi 1 072 km2.

Obszar Nyskiego Księstwa Jezior i Gór rozciąga się na terenie dwóch podprowincji reprezentujących różne typy rzeźby: Nizin Środkowopolskich oraz Sudetów. W przeważającej części usytuowany jest w podprowincji Sudety z Przedgórzem Sudeckim, która obejmuje makroregion Sudetów Wschodnich z mezoregionem Góry Opawskie, a także trzy mezoregiony makroregionu Przedgórza Sudeckiego: Przedgórze Paczkowskie, Obniżenie Otmuchowskie, Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie. Podprowicje Nizin Środkowopolskich stanowi natomiast mezoregion Doliny Nysy Kłodzkiej oraz częściowo Płaskowyż Głubczycki i Równina Wrocławska. Najwyżej położony punkt terytorium Nyskiego Księstwa Jezior i Gór znajduje się na północnym stoku najwyższego wzniesienia Gór Opawskich – Kopy Biskupiej (889 m n.p.m.), tuż pod jej szczytem, natomiast najniżej usytuowany jest obszar położony w dolinie Nysy Kłodzkiej na wysokości 160 m n.p.m. przy granicy z powiatem brzeskim.

Sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Przeważającą część powierzchni zajmuje zlewnia Nysy Kłodzkiej, znajdująca się w obszarze zlewni Odry. Osią hydrograficzną jest Nysa Kłodzka z bocznymi dopływami: Białą Głuchołaską, Morą, Widnawą, Kamienną i Ścinawą Niemodlińską. W celu regulacji stanów wody wybudowano trzy zbiorniki wodne. Najstarszym jest Jezioro Otmuchowskie o powierzchni 2 tys. ha, otoczone 29 hektarowym rezerwatem, obejmujący las mieszany z licznymi okazami starodrzewia – głównie dębów i brzóz, jak również unikalne na skalę krajową siedlisko czapli szarej. Wody Jeziora Otmuchowskiego pełne są ryb. Jezioro Nyskie o pow. 22 km2, wybudowano jako zbiornik zalewowy na rzece Nysa Kłodzka. Zbiornik charakteryzuje się bogatą fauną, występują m. in. sandacze, szczupaki i leszcze. Najmłodszym obiektem oddanym w 2002r. jest Zalew Paczkowski (Zbiornik Kozielno i Topola), który poza funkcją przeciwpowodziową, polepsza retencyjność wody powierzchniowej w czasie jej niskich poziomów. Powstałe zbiorniki prócz funkcji retencyjnych i energetycznych stanowią doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji oferując możliwość uprawiania niemal wszystkich sportów wodnych.

O spójności obszaru decyduje nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo tworzących go gmin, ale przede wszystkim opisane powyżej uwarunkowania geograficzne. Ważnymi czynnikami wpływającymi na spójność obszaru są także: wspólne doświadczenia historyczne (zwłaszcza po 1945r.), uwarunkowania gospodarcze (m.in. efekty transformacji gospodarczej po 1989r.)  i społeczne (np.: emigracja i zjawiska demograficzne).