Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór z siedzibą w Nysie informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016r. o godz. 15.30 w sali nr 11 Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, w trakcie którego przeprowadzono, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, wybory organów na nową kadencję 2014-2020

LSR 2016 – pierwsze nabory wniosków już w drugim półroczu 2016 roku

Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln. euro pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 w ramach podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR).